KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำวัตถุประสงค์ :ตามที่ ก.ม.มีมติให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฏ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และให้นำระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม.0202.4/ว015 ลงวันที่ 9ทกันยายน 2540 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ นั้น
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th