KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณเงินแผ่นดิน)พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว(งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย)วัตถุประสงค์ :ตามที่สำนักวิชาการได้มีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณเงินแผ่นดิน) พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว(งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย)เข้ามาเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักบริการวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวประการพิจารณาจ้างต่อและเพิ่มเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา74ม75,87และวรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว(เงินรายได้มหาวิทยาลัย)

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th