KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 245/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามที่ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 37 คน บัดนี้การจัดหลักสูตรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้มีการจัดงาน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานในการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล”

รายนาม :
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
4 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผล
1 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
2 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
4 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
5 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
5 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
6 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
7 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
9 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
11 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และเวที
1 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th