KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 249/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัิติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศง2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.กรรณิการ์ พงษ์สนิท  กรรมการ
3 .  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
7 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในประเด็นหัวข้อการประเมิน 1.1การประเมินอาจารย์ 1.2การประเมินการจัดการเรียนการสอน 1.3การประเมินงานพัฒนานักศึกษา 1.4การประเมินนักศึกษา 2.รับผิดชอบในการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์มอบหมาย 3.งานอื่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

สั่ง ณ วันที่ : 4 ตุลาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th