KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 240/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงาน มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2552(1ตุลาคม 2551)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2552(วันที่ 1 ตุลาคม 2551) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ประกอบกับข้อ 4 ตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

รายนาม :
นางพรพิมล มาภักดี
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร, นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางมธุดา ศิรประเสริฐ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางบุษบง จงภักดี
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางอนุสรา ต๊ะพรหม
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
นางรัชนี ทีปกากร
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

สั่ง ณ วันที่ : 24 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th