KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อมและการจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบและพัฒนาระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม และการจราจรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีเขียว สะอาด และปลอดมลพิษเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถานที่มีคุณภาพดี ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการจราจร
เพื่อให้การพัฒนาระบบกายภาพสิ่งแวดล้อมและการจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพสิ่งแวดล้อมและการจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 


หน้าที่ :1. พัฒนาผังแม่บทการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยและของส่วนงานวิชาการและส่วนอื่นทุกส่วนงาน 2. ดำเนินการกำหนดพื้นที่สีเขียวและจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่กำหนด 3.ดำเนินการกำหนดพื้นที่สะอาดและกิจกรรมการพัฒนาความสะอาดของมหาวิทยาลัย 4. กำหนดพื้นที่ปลอดเสียง 5. ควบคุมสิ่งแวดล้อมและการใช้พื้นที่อื่น ๆตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำหนดไว้

สั่ง ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th