KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 227 /2552
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโทวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 711/2551 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ นางสาวอัจฉราภรณ์ พูลศรี รหัสประจำตัว 501231043 นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคปกติ
เพื่อให้การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 18.1.2 จึงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ พ้นจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาดังกล่าว และแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระร่วมของนักศึกษาดังกล่าวแทน

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา
Development of Clinical Practice Guidelines for Promotion of Exercise Among Older Persons with Diabetes, Diabetic Clinic, Phang-nga Hospital

สั่ง ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th