KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจำสำนักวัตถุประสงค์ :ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน พ.ศ.2552 ข้อ 7 ในสำนักจัดให้มีคณะกรรมการบริหารประจำสำนักและตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการแบ่งส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น(ฉบับที่1) ข้อ 20 ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551 เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74,75,87 และ 88 วรรค 2 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ : 1. บริหารจัดการตามพันธกิจและพัฒนาสำนักบริการวิชาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของสำนักที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 22 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th