KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 209 / 2552
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 387/2551 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 นั้น เนื่องจากอาจารย์ประจำชั้นดังกล่าว ได้หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 ” ประกอบด้วย

รายนาม :
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2
1 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  ที่ปรึกษา
2 .  อ.ลลิดา นพคุณ  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4
1 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1 และ2 (หลักสูตรนานาชาติ)
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  ที่ปรึกษา
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3 และ 4 (หลักสูตรนานาชาติ)
1 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ดังนี้
1. เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี
2. สร้างความอบอุ่น ความคุ้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปีและระหว่างชั้นปี
3. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
4. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 3 มิถุนายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th