KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1262/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการต้นแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัดพระบาทธาตุดอยผาส้มวัตถุประสงค์ : ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานวางแผนส่งเสริมสังคมและสำนักงานเลขานุการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด ดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลโครงการต้นแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านความเหมาะสมของปัจจัยป้อน ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมเช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในคนนำร่องในเขตอำเภอสะเมิง กสิกรรมธรรมชาตินำร่องในพื้นที่บ้านอมลอง ตำบลแม่สาย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดทานตะวันและการจัดการศึกษาแบบ Home School นั้น
เพื่อให้การดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลโครงการต้นแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงให่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการต้นแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการต้นแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สั่ง ณ วันที่ : 27 พฤษภาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th