KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 196/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 189/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักพยาบาล 3 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2545 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการหอพักดังกล่าว ประกอบกับวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
2 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
3 .  อ.วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์  คณะดำเนินงาน
4 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) ประสานงานระหว่างผู้พักอาศัยในหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการจัดสรรบ้านพักและหอพักในด้านการพักอาศัย 2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารจากคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของหอพักอาจารย์(หอพยาบาล 3) 3) ร่วมเป็นกรรมการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กิจกรรมที่มีการนำบุคคลในโครงการ/กิจกรรมเข้าพักอาศัยในหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3) 4) รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่เพื่อนำเสนอคณะฯ 5) ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ โดยวิธีคัดเลือกจากสมาชิกหอพักอาจารย์ (หอพยาบาล 3)และนำรายชื่อเสนอคณะฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในวาระต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 พฤษภาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th