KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 184/2547
เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 28/2547-2549วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 184/2545 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2545 แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 27/2545-2547 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2545 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของที่ประชุมอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ประกอบกับระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าด้วยที่ประชุมอาจารย์ พ.ศ.2537 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น สมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 28/2547-2549 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  คณะทำงาน
2 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  คณะทำงาน
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  คณะทำงาน
4 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  คณะทำงาน
5 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  คณะทำงาน
6 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  คณะทำงาน
7 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  คณะทำงาน
8 .  ผศ.ดรุณี ทายะติ  คณะทำงาน
9 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  คณะทำงาน
10 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  คณะทำงาน
11 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  คณะทำงาน
12 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  คณะทำงาน
13 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  คณะทำงาน
14 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  คณะทำงาน
15 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  คณะทำงาน
16 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  คณะทำงาน
17 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  คณะทำงาน
18 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  คณะทำงาน
19 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  คณะทำงาน
20 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  คณะทำงาน
21 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  คณะทำงาน
22 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  คณะทำงาน
23 .  อ.วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์  คณะทำงาน
24 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  คณะทำงาน
25 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  คณะทำงาน
26 .  อ.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  คณะทำงาน
27 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  คณะทำงาน
28 .  ผศ.สุวิท อินทอง  คณะทำงาน
29 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  คณะทำงาน
30 .  อ.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล  คณะทำงาน
31 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่ตามข้อ 5 ของระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าด้วยที่ประชุมอาจารย์ พ.ศ.2537 และให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 พฤษภาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th