KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2552วัตถุประสงค์ : ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
เพื่อให้การจัดงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนดอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการดำเนินงานพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2552 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2552

สั่ง ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th