KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10247/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามยุทธศษสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามยุทธศาตร์ด้านต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ดังนี้

รายนาม :
1. คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การบริหารและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  คณะทำงาน
 


หน้าที่ : ให้คณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) โดยจัดทำกลยุทธ์และดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

สั่ง ณ วันที่ : 6 พฤษภาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th