KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 176 /2552
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท:นายเกษตรศักดิ์ ล้วนเส็ง รหัสประจำตัว 4832005 นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก ภาคปกติวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 360/2550 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ นายเกษตรศักดิ์ ล้วนเส็ง รหัสประจำตัว 4832005 นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก ภาคปกติ
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
Development and Implementation of Clinical Practice Guidelines for Glycemic Control Among the Elderly with Diabetes Mellitus
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สุคำวัง รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ
เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความสนใจที่จะทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 18.1 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ข้อ 18.1.2 จึงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง พ้นจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าวและแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาดังกล่าวแทน

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 พฤษภาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th