KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 174/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศลปวัฒนธรรมศาสนาของคผระพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตุประสงค์การดำเนินการของคณะฯ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
7 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
8 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
9 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
10 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
12 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
13 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
14 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
15 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
16 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการและเลขานุการ
17 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1วางแผน ดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 2ส่งเสริม สนับสนุนและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 3สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะฯมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 4ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการมีส่วนร่วมดำเนินงานกิจกรรมด้านต่างๆของคณะฯ

สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th