KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0949/2552
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ)วัตถุประสงค์ : ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และได้กำหนดให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ในคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทะภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เลขที่ประจำตำแหน่ง 6231 สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

รายนาม :


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

สั่ง ณ วันที่ : 29 เมษายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th