KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0926/2552
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2552วัตถุประสงค์ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 เรื่อง การบริหารงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมวด 3 อำนาจหน้าที่ผู้ปกครองหอพัก/ผู้จัดการหอพัก ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักข้อ 10 ให้มีประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักประจำหอพักทุกอาคาร โดยอธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย นั้น
บัดนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหอพักนักศึกษาชาย - หญิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาดังนี้

รายนาม :
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 4
1 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552

สั่ง ณ วันที่ : 23 เมษายน 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th