KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0991/2546
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 348/2543 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาประเมินผลการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2543 นั้น
บัดนี้ รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใกล้จะครบกำหนด 4 ปี ตามวาระในวันที่ 28 เมษายน 2547 ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการอำนวยการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวาระต่อไป
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้รักษาการในตำแหน่งผ฿้อำนวยการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการหอพักฯคนใหม่

รายนาม :
1 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  คณะดำเนินงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 เมษายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th