KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0760/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบีดและคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552วัตถุประสงค์ : ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสโมสรข้าราชการสำนักส่งเสริมศิลวัฒนธรรม สภาพนักงานมหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่าและสโมสรนักศึกษาจะได้จัดให้มีพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552 ณ บริเวณลานหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ฯการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2552 ดังนี้

รายนาม :
กรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2552

สั่ง ณ วันที่ : 23 มีนาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th