KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 358/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 144/2544 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ วิจัยพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการวิจัย แหล่งให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย เพื่อเป็นศูนย์การจัดอบรมด้านการวิจัย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและนอกสถาบัน โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
3 .  รศ.ชลอศรี แดงเปี่ยม  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
9 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยทางการพยาบาล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) วางแผนการดำเนินงานของศูนย์ 2) ดำเนินงานตามแผน 3) ติดตามประเมินผลการปรับปรุงการดำเนินการ 4) ทำรายงานการดำเนินงานประจำปี 5) หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 12 กันยายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th