KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 427/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวัดกรรมดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2552วัตถุประสงค์ :ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชนทุกคนตลอดจนผู้พิการได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยได้มีการปรับระบบบริการสุขภาพในทิศทางของการให้ความสำคัญต่อสถานบริการสาธารณสุขในการจัดบริการสุขภาพในทิศทางของการให้ความสำคัญต่อสถานบริการสาธารณสุขในการจัดบริการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานในลักษณะองค์รวม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ คือให้หน่วยงานมีกรแลกเปลี่ยนเรียบรู้นวัดตกรรม และผลงานวิจัยกันภายในเครื่อข่ายของจังหวัดเพื่อเป็นการยกระดับองค์ความรู้และสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนานวัตกรรม และงานวิจัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมขึ้น
เพื่อให้การดำเนินการประกวดคตัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2552 ดังนี้

รายนาม :
9. คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกผลงานวิจัย
1 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 


หน้าที่ :1. พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัย 2. อำนวยการ กำกับและประสานงานการดำเนินการตัดสินการคัดเลือกผลงานวิจัย 3. รวบรวมและสรุปผลการคัดเลือกผลงานวิจัย 4. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2552

สั่ง ณ วันที่ : 2 มีนาคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th