KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง โครงการประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ เรื่อง พยาบาล: การอยู่เคียงข้างรวมใจต้านความจนวัตถุประสงค์ :ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2547 ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2547 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังมีรายนามและหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ประธานกรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการและเลขานุการ
2 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
เหรัญญิก
1 .  รศ.นิลพรรณ รัตน์ดิลกพานิชย์  ประธานกรรมการ
 
ฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  รศ.กรรณิการ์ พงษ์สนิท  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
 
ฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 เมษายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th