KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0614/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงาน ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติวัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นชอบที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาการตรวจหลักฐาน และวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย ก้าวหน้า สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมุ่งเน้นให้เกิดความยุติธรรมในสังคม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐที่ต้องการให้มีการสนับสนุนและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น
เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีการดำเนินการที่เป็นรุปธรรมสามารถตรวจสอบและติดตามประเมินผลได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานวิทยาการตำรวจแห่งชาติ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.ประสานงานการดำเนินการ กำหนดกรอบ นโยบาย แผนงานตามขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ประสานงานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน 3.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแจ้งให้สำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี

สั่ง ณ วันที่ : 22 มีนาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th