KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3335/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 43วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 เพื่อรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายต้อนรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 43เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต้อนรับงานพิพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

รายนาม :
กรรมการ
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่ายต้อนรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่43 คือ
1. จัดที่นั่งสำหรับแขกรับเชิญบนเวทีที่ประทับ 2. จัดที่นั่งสำหรับแขกรับเชิญทั่วไปด้านล่างเวทีที่ประทัย 3. ให้การต้อนรับแจกรับเชิญและนำเข้าประจำที่นั่ง 4. แจกสูจิบัตรให้แก่แขกรับเชิญ 5. จัดคณาจารย์และนักศึกษารับและส่งเสด็จจากเรือนรับรองมายังที่ประทับภายในหอประชุม 6. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายต้อนรับ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 22 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th