KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 082/2552
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์(5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯและทรัพยากรมนุษย์)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 183/2551 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2551 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
 
5.ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯและทรัพยากรมนุษย์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานอนุกรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  อนุกรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  อนุกรรมการ
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  อนุกรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
8 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  อนุกรรมการ
9 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร์ในตัวบ่งชี้ที่ 2.5,2.6,2.7,5.2,6.1,7.4,7.4(1),7.4(3),7.7 และ 8.2
2. จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบ และหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง ของคณะพยาบาลศาสตร์
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สั่ง ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th