KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 083/2552
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 171/2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551เรื่องยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปีตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2551 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
11 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
12 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
13 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
16 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
19 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
20 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
21 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
22 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
23 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
24 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
25 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
26 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
27 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและเลขานุการ
28 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ (1) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (2) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ (3) กำหนดและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน (4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพปัจจัยอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง (5) สนับสนุนการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (6) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของคณะฯ ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สั่ง ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th