KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 076/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 142/2550 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกีบมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น"คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์" ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
3 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
4 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  ผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1.พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของพยาบาลศษสตร์หรือโครงการที่คณะฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยโดยให้พิจารณา พิทักษ์สิทธิ สวัสดิภาพ และป้องกันภยันตรายใด ๆ ที่อาจบังเกิดแก่มนุษย์อันเนื่องมาจากการดำเนินการในโครงการวิจัยนั้น ๆ 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่จะขอดำเนินงานในคณะพยาบาลศาสตร์โดยพิจารณาพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายใดใดที่อาจบังเกิดขึ้นแก่มนุษย์อันเนื่องมาจากการดำเนินการในโครงการวิจัย 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

สั่ง ณ วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th