KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0605/2550
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะรายและแต่งตั้งกรรมการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับการจ่ายค่าตอบเทนวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 0605/2550 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 แต่งตั้ง รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล เป็นกรรมการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 นั้น
บัดนี้คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานว่า รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล ได้พ้นจากตำแหน่งรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แล้ว จึงประสงค์จะขอเสนอยกเลิกการแต่งตั้ง รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล เป็นกรรมการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการเกจ่ายค่าตอบแทนและขอแต่งตั้ง ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ เป็นกรรมการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายแทนต่อไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามควาในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมช.2530 และระเบียบ กพอ ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขช2549ลงวันที่ 7 มีค49
1. ให้ยกเลิกคำสั่งมชชที่ 0605/2550ลงวันที่ 26 มค50ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะราย รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล และแต่งตั้ง ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ เป็นกรรมการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่อไป

รายนาม :


หน้าที่ :ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ วันที่ 27 มกราคม 2552

สั่ง ณ วันที่ : 27 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th