KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 326/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาและประชาชนวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการบริการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนักศึกาาและประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศง2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการโครงการบริการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาและประชาชน ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 1.ส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการฯให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย 2.ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานของโครงการฯกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานและติดตามประเมินผลการให้บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต ซึ่งประกอบด้วยการฝึกเสริมทักษะการให้การปรึกษาแก่นัดศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และฝึกเสริมทักษะชีวิตให้นักศึกษาพยาบาล 4.ดำเนินการให้บริการปรึกษาและการบริการเครื่องมือผ่อนคลายความเครียด 5.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต และการให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิต 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 6 กันยายน 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th