KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0120/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้ที่ดินของเทศบาลนครเชียงให่เป็นที่ทำการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่าที่ดินดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ในด้านการสอนวิจัยและให้บริการสาธารณสุขกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงและประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อไปซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยและมีข้อเสนอว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ยินดีที่จะใช้แนวทางในการแลกเปลี่ยนที่ดินดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นที่จะต้องนำเอาที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นมาแลกเปลี่ยนแต่อาจทำการแลกเปลี่ยนโดยที่มหาวิทยาลัยไม่จำเป็นที่จะต้องนำเอาที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นมาแลกเปลี่ยน แต่อาจทำการแลกเปลี่ยนโดยที่มหาวิทยาลัยมาดำเนินการให้การบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์กับทางเทศบาลหรือประชาชนในเขตเทศบาลก็ได้ เช่น การให้บริการทางการรักษาพยาบาลหรือด้านสาธารณสุขอื่น ๆ เป็นต้น โดยให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการหาแนวทางเพื่อเสนอให้กับเทศบาลพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยจะให้บริการอย่างไรบ้าง คิดเป็นมูลค่าปีละเท่าใด โดยให้จัดทำเป็นรายละเอียดในการให้บริการรวมทั้งประมาณมูลค่าในการให้บริการเสนอให้กับเทศบาลต่อไป อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะทำงานของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแผนงานการให้บริการตามแนวทางที่เทศบาลนครเชียงใหม่เสนอเจรจาตกลงตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนที่ดินของเทศบาลนครเชียงใหม่จแล้วเสร็จแล้วรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

รายนาม :
คณะทำงาน
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 26 มกราคม 2552

สั่ง ณ วันที่ : 26 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th