KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานจัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2 ของสมาคมบริหารการพยาบาล เรื่องกลยุทธ์การบริหารการพยาบาลในองค์การ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงพยาบาลพิจิตร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการดำเนินงานดังนี้

รายนาม :
ประธาน
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  เลขานุการ
 
ฝ่ายเอกสาร
1 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
 
ฝ่ายการเงิน
1 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th