KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 026/2552
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิตวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 017/2552 ลงวันที่ 16 มกราคม 2552 แต่งตั้งรองศษสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ นางสาวปุณณดา ธนกิจพรปภา รหัสประจำตัว 501231005 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 13.30-15.30น. ไปแล้วนั้น เนื่องจากเกิดเหตุข้ดข้องบางประการทำให้กรรมการท่านดังกล่าวไม่สามารถเป็นกรรมการสอบตามกำหนดการดังกล่าวได้
ดังนั้น เพื่อให้การสอบโครงร่างฯ ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ พ้นจากการเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แทน ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตามเดิม โดยกำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 เลา 13.30-15.30น. ณ ห้องประชุมงานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th