KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 022/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกรอบการปฏิบัติงานวิชาการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกรอบการปฏิบัติงานวิชาการ "การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
6 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
8 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
10 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
อนุกรรมการการจัดการความรู้
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  รองประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานอนุกรรมการ
3 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  อนุกรรมการ
4 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
5 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
7 .  อ.รังสิมา โตสงวน  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
9 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  อนุกรรมการและเลขานุการ
10 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
อนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
1 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อนุกรรมการ
7 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
8 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการและเลขานุการ
11 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
อนุกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะ
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อนุกรรมการ
8 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
1 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  รองประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  ประธานอนุกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  อนุกรรมการ
4 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  อนุกรรมการ
5 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการและเลขานุการ
10 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 มกราคม 2552                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th