KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 125/2546
เรื่อง อนุญาตให้อาจารย์ลาออกจากกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและแต่งตั้งแทนวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 157/2545 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 แต่งตั้ง อาจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ เป็นกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจาก อาจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ ได้เสนอขอลาออกจากการเป็นกรรมการดังกล่าว ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการแทน โดยให้มีหน้าที่และวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะฯ ที่ 332/2544 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 11 เมษายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th