KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 737/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 440/2549 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมานั้น >br> เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวหมดวาระการดำเนินงานและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการตำราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการโครงการตำรา คณะพยาบาลศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประกอบด้วย ทั้งนี้ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ที่ปรึกษา
 
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
4 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
6 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
7 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
9 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 ธันวาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th