KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 721/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุมัติให้ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยได้รู้ความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระรมหากษัตริย์ ในวันที่ 9 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
 
เลขานุการและเหรัญญิก
1 .  นางประไพ อินตา  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และหารายได้
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการและให้ความรู้
1 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของขวัญของรางวัล สวัสดิการ อาหารและยานพาหนะ
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
2 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 ธันวาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th