KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 713/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาวะและให้บุคลากรคณะพยาบาลศษสตร์ได้ตรวจสุขภาพและสมรรถภาพทางกายและจิตใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเองให้นักศึกษาได้มีเวทีนำเสนอโครงการพัฒนาสุขภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการสร้างเสริมสุขภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคมและวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ณ อาคารเรียนรวมพยาบาลเทคนิคและลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตราอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 "อาหารดีมีสุข" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนิทรรศการและตัดสินผล
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและตัดสินผล
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประกวดอาหารและตัดสินผล
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมออกร้านเพื่อสุขภาพ
1 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
2 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
5 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน เอกสาร และการประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
7 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
8 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
9 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
10 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
11 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
4 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th