KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 712/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดงานโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรได้มีโอกาสออกกำลังกายโดยการแข่งขันกีฬาและนันทนาการร่วมกันในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งประราชบัฐฐัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551" ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
1 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
4 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
6 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของรางวัล
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
6 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
9 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
10 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
11 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
12 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
13 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
14 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
15 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
16 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
5 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
9 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
10 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
12 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
13 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
14 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
15 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
16 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
7 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
8 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
9 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
10 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th