KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 691/2551
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนอาจารย์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 687 /2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน อาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี จากผู้แทนคณาจารย์ในคณะหรือกลุ่มสาขาวิชา (ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์) ไปแล้ว นั้น
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของ อาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2550 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของอาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี จากผู้แทนคณาจารย์ในคณะหรือกลุ่มสาขาวิชา (ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์) แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์

รายนาม :
อนุกรรมการ
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th