KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 353/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพวัตถุประสงค์ : ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และการดำเนินงานให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy faculty) โดยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และช่วยให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพและดูแลสุขภาพของตนเองตลอดจนสามารถควบคุม ป้องกันความเจ็บป่วยได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทั้งตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน ชุมชน และสังคม นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย


รายนาม :
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
8 .  รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการ
9 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
10 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
11 .  ผศ.รุจิภาส ภู่สว่าง  กรรมการ
12 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
13 .  ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ  กรรมการ
14 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
16 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
17 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการและเลขานุการ
19 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 กันยายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th