KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3673/2551
เรื่อง ให้พ้นจากรักษาการแทนรองผู้อำนวยการและพ้นจากปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำหนักบริการวิชาการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมช.ที่ 311/2551 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มนัส ยอดคำ เป็นผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา และตามคำสั่งมช.ที่ 3115/2551 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 ได้มอบหมายให้ อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสนำกบริการวิชาการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา นั้น
บัดนี้สำนักบริการวิชาการรายงานว่าประสงค์จะขอให้ รศ.มนัส ยอดคำ และอ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ พ้นจากตำแหน่งเดิมและขอเสนอให้แต่งตั้งบุคคลที้งสองราย ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำกนักบริการวิชาการต่อไป ซึ่ง มช.พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารงานในสำนักบริการวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและโดยคำแนะนำของผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 มาตรา 38 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2551จึง ให้ รศ.มนัส ยอดคำ พ้นจากรักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการตามที่เสนอ 2. ให้อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ พ้นจากปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการตามที่เสนอ 3.แต่งตั้งรศ.มนัส ยอดคำ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 4. แต่งตั้ง อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ให้ดำรงตแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

รายนาม :


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

สั่ง ณ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th