KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 665 / 2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมนานาชาติวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2551 (HIA 2008 Asia and Pacific Regional Health Impact Assessment Conference) โดยมีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เป็นเจ้าภาพหลัก กำหนดจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม The Empress Grand Hall, The Empress Convention Centre โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2551 (HIA 2008 Asia and Pacific Regional Health Impact Assessment Conference)” ประกอบด้ว

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
7 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
9 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
10 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
11 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
13 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
14 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
15 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
17 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
18 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
19 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
20 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
21 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
22 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
23 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
25 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการและเลขานุการ
26 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th