KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3826/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการUNSW-CMU inaugural Symposiumวัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ "UNSW-CMU inaugural Symposium" ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2551 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการหารือความร่วมมือทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง The University of New South Wales (UNSW)ประเทศออสเตรเลีย กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 35 และ มาตรา 38(1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการ "UNSW-CMU lnaugural Symposium"

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่อำนวยการจัดงานประชุมวิชาการ การกำหนดหลักการบริหารจัดการและการงบประมาณ รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th