KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 675/2551
เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาลาออกเพื่อศึกษาต่อและแต่งตั้งแทนวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 200/2548 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ได้แต่งตั้ง อาจารย์พจนีย์ ภาคภูมิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไปแล้วนั้น บัดนี้อาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ The University of Newcastle
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ อาจารย์พจนีย์ ภาคภูมิ พ้นจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและแต่งตั้งอาจารย์จริยาพร ศรีสว่าง และอาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิวัฒนเสรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่อไป

รายนาม :
อาจารย์ที่ปรึกษา
1 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th