KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3380/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 72 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาด่วนที่สุด ที่ศธ0509.5/ว25 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ครั้งที่ 3/2551 และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสภามหาวิทยาลัย (ก.บ.ส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 จึงแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 รายดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวน 1 ราย 1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญกุล ประกอบด้วย 1.1.1 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ 1.1.2 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กรรมการ 1.1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง กรรมการ 1.1.4 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน กรรมการ 1.1.5 นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย เลขานุการ 2. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชวิทยา จำนวน 1 ราย 2.1 รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ สมบูรณ์ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.1.1 จากเดิม รศ.ชมนาด พจนามาตร์ เปลี่ยนเป็น รศ.ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน ทั้งนี้ให้มีการประเมินผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้ประเมินให้เสร็จสิ้งก่อน 1 เดือน ก่อนครบรอบการปฏิบัติงาน 1 ปี แล้วนำผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 28 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th