KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3115/2551
เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2098/2551 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2551 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมานั้น
เพื่อให้การบริหารงานในสำนักบริการวิชาการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและโดยคำแนะนำของผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฉะนันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 มาตรา 38 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงมอบหมายให้ อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

รายนาม :


หน้าที่ :ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th