KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3345/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์: รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1235/2548 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นมานั้น
บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2551ด้วยเหตุที่ไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในหนึ่งร้อยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ใช้บังคับตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานของคณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25(1)มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2551 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :


หน้าที่ :ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 27 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th