KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 655/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Nutrition for Maternal and Child Health สำหรับผู้รับทุนนานาชาติ จำนวน 25 คน ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2551 นั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Nutrition for Maternal and Child Health

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
1 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิการและพิธีกร
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th