KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 658 /2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2551วัตถุประสงค์ : ตามที่ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์สุขภาพจิต แห่งชาติปี 2551” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ.สุวิท อินทอง  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
4 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
6 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
7 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th